Hoppa till innehåll på sidan

Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

4. Länsstyrelsen ska föra ett register över kontrollobjekten

I promemorian anges att det finns flera rättsliga grunder för att behandla uppgifterna i anläggnings- och kontrollregistret för livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen. Vilken rättslig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen som blir aktuell utvecklas emellertid inte. Det utvecklas inte heller på vilket sätt regleringen uppfyller kraven enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen, om det blir aktuellt med den rättsliga grunden rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) eller uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e). Vidare saknas en analys av personuppgiftsansvaret för den aktuella behandlingen. Att reda ut personuppgiftsansvaret är särskilt viktigt vid behandlingar där många olika aktörer är inblandade. Mot den bakgrunden anser IMY att den rättsliga grunden för behandlingen behöver klargöras och att personuppgiftsansvaret analyseras och fastställs.

Det bör också övervägas om det är nödvändigt att jägarens personnummer behandlas i registret eftersom det finns ett förslag i promemorian om att jägaren ska tilldelas en unik kod för att det ska vara möjligt att spåra det fällda djuret till jägaren, jämför principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen. Principen innebär att personuppgifter inte får vara för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

I det fortsatta beredningsarbetet kan IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB) användas som stöd. Vägledningen bifogas.

4.3 Bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen behöver kompletteras för att skydda uppgifter om jägare

Enligt förslaget måste jägare anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen som ska registrera uppgifterna i sitt register för livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen. I författningskommentaren till förslaget förtydligas att sekretessen gäller de uppgifter som länsstyrelsen behandlar i sitt anläggnings- och kontrollregister. IMY anser att det är oklart om de uppgifter som jägaren själv ska lämna omfattas av den föreslagna sekretessbestämmelsen eller inte. Det är således viktigt att utreda och förtydliga vad som omfattas av den föreslagna sekretessbestämmelsen, särskilt då ett eventuellt utlämnande skulle kunna medföra spridning av information om var exempelvis skjutvapen finns.

Det behöver också bli tydligare vilket register som avses i förslaget. I förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen anges ”registret över anläggningar och verksamheter för livsmedelskontroll”. I promemorian (s.19) anges att registrering av anläggningar inom primärproduktionen sker i länsstyrelsernas anläggnings- och kontrollregister för livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen. På (s. 25) i promemorian nämns register för livsmedels- och foderkontroll inom primärproduktionen. Det är viktigt att registret får en korrekt beteckning i offentlighets- och sekretesslagen för att undvika oklarhet om vilket register som avses.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander.

Linn Sandmark, 2023-06-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd