Hoppa till innehåll på sidan

Kampen om tiden – mer tid till lärande 

SOU 2021:30

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget, men lämnar följande information.

Utredningen bedömer att då det är en uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla, anordna och bedriva undervisning finns det rättslig grund för den behandling av personuppgifter som förslaget om obligatorisk lovskola ger upphov till. IMY konstaterar emellertid att enbart den omständigheten att den föreslagna personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, och därmed omfattas av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning1, inte innebär att det finns en rättslig grund för behandlingen. Därutöver krävs det enligt artikel 6.3 att den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e är fastställd i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, som ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. Det innebär att det krävs kompletterande bestämmelser i nationell rätt genom vilka grunden för behandlingen fastställs.

IMY bedömer att de föreslagna bestämmelserna i 10 kap. 23 b och g §§ skollagen (2010:800), i vilka huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola regleras, utgör en sådan kompletterande nationell reglering som innebär att grunden för behandlingen fastställs. Den behandling av personuppgifter som aktualiseras genom förslaget har därmed rättslig grund.

Stina Almström, 2021-08-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd