Hoppa till innehåll på sidan

Kommissionens förslag om nytt körkortsdirektiv och direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Kommissionens förslag omfattar dels en omarbetning av det nuvarande körkortsdirektivet (1), och dels det nya direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen. Syftet med körkortsdirektivet är huvudsakligen att uppnå ökad trafiksäkerhet och fri rörlighet inom EU, medan direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen syftar till att åstadkomma en EU-gemensam effekt av medlemsstaters beslut om körkortsåterkallelse.

En del av förslaget om nytt körkortsdirektiv innebär ett förtydligande av i vilka syften som RESPER, EU:s nätverk för informationsutbyte gällande körkort, får användas. Artikel 19 körkortsdirektivet anger bland annat att RESPER också ska får användas för att implementera direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen. Vidare framgår det av artikel 15 direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen att EU-medlemsstaterna ska utse nationella kontaktställen, vilka ska skicka information om körkortsåterkallelse i form av ett standardcertifikat via RESPER.

I artikel 5 direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen anges att Kommissionen genom en rättsakt ska bestämma format och innehåll för standardcertifikatet om körkortsåterkallelse. Artikel 5 räknar dock upp vissa minimikrav på standardcertifikatets information. Certifikatet måste bland annat innehålla uppgifter om förarens namn, adress och körkortsnummer, vilken myndighet som fattat beslutet om körkortsåterkallelse, vilken trafikförseelse som legat till grund för beslutet, de förfaranden som medlemsstaten har följt och den exakta omfattningen av och innehållet i körkortsåterkallelsen.

IMY anser att det är positivt att den nya typen av information som ska skickas mellan medlemsstaterna via RESPER standardiseras enligt artikel 5 och den kommande rättsakten från Kommissionen. En fastställd standard för informationen minskar risken för att icke nödvändiga personuppgifter delas mellan medlemsstaternas nationella kontaktställen.

Som IMY förstår kan den information som delas inkludera t.ex. uppgifter om lagöverträdelser och/eller känsliga personuppgifter. Lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter behöver då fastställas i förhållande till vilka uppgifter som behandlas.

Fotnot

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort.


Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Jonas Agnvall, 2023-05-25 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd