Hoppa till innehåll på sidan

Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY vill inte förekomma den analys som Europeiska datatillsynsmannen, EDPS, enligt artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725 (1) ska utföra av förslaget. Med beaktande av det lämnar IMY övergripande synpunkter enligt nedan.

Av förslaget framkommer att behandling av personuppgifter kommer att ske. Bland annat föreslås att uppgiften ”place of birth” ska behandlas, se t.ex. förslagets artikel 8ad. IMY vill, mot bakgrund av att uppgiften om ens födelseort under vissa förutsättningar skulle kunna utgöra en uppgift om etnicitet, påtala vikten av att behandling av personuppgifter bör begränsas till att endast avse personuppgifter som är nödvändiga för att identifiera en användare av rapporterad kryptotillgång. Uppgifter om etniskt ursprung utgör en s.k. känslig personuppgift enligt artikel 9.1 dataskyddsförordningen och anses därför som en mer integritetskänslig uppgift.

Avslutningsvis vill IMY, för det fortsatta nationella författningsarbetet, informera om en vägledning för integritetsanalys som IMY tagit fram och som riktas till dem som tar fram författningsförslag som medför att personuppgifter behandlas. Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen. Vägledningen finns på IMY:s webbplats.(2)

Fotnoter

(1) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG
(2) Vägledning för integritetsanalys (pdf, 532 kB) 


Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2023-02-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 17 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd