Hoppa till innehåll på sidan

Kommuner mot brott

SOU 2021:49

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

I betänkandet konstateras att den föreslagna lagen inte förutsätter att ett informationsutbyte avseende uppgifter om enskilda individer sker och att regler om sekretess- och dataskydd därför inte aktualiseras. Samtidigt framhålls att det är angeläget att förutsättningarna för att utbyta information mellan kommuner och andra aktörer inom det brottsförebyggande arbetet är tydliga och ändamålsenliga. Utredningen konstaterar att kommunerna genom lagförslaget får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet och bedömer att detta skulle kunna innebära att brottsdatalagen i vissa fall blir tillämplig på eventuell behandling av personuppgifter som sker i anslutning till sådant arbete. Utredningen konstaterar dock att frågan är komplicerad och att den – när och om den blir aktuell – i första hand får besvaras i tillämpning och rättspraxis.

IMY delar utredningens uppfattning att frågan om brottsdatalagens eventuella tillämplighet är komplicerad. Även om frågan kan komma att besvaras i tillämpningen och rättspraxis anser IMY att det – i vägledande syfte – även inom ramen för detta lagstiftningsarbete bör utredas närmare om en konsekvens av den förslagna lagen kan vara att brottsdatalagen i vissa fall blir tillämplig för kommuners personuppgiftsbehandling och i sådana fall i vilken utsträckning.
IMY har utöver dessa synpunkter inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Andreas Persson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-11-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd