Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget, men vill lämna följande synpunkt.

Överföring av personuppgifter från EU till Förenade kungariket regleras sedan den 1 januari 2021 i enlighet med artikel FINPROV.10A (1) i avtalet. Där framgår bland annat att en sådan överföring inte betraktas som överföring till ett tredjeland samt att det kan göras under de första fyra månaderna. Denna period kan förlängas med ytterligare två månader. Därefter, och vid tidpunkten för ikraftträdande av den föreslagna lagen, kommer Förenade kungariket att vara ett tredje land i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektiv.

IMY efterfrågar därför en redogörelse för på vilken grund personuppgifter då kommer att kunna överföras, särskilt för det fall att de beslut om adekvat skyddsnivå som EU-kommissionen för närvarande håller på att ta fram inte skulle finnas på plats.

Fotnoter:

(1) Jfr artikel LAW.OTHER.137 (tillfälligt upphävande) p. 1-3 i avtalet

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Maria Angelica Westerberg.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-03-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd