Hoppa till innehåll på sidan

Krav på kunskaper i Svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap 

SOU 2021:2

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utredningen har lämnat förslag till nya bestämmelser i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och till en ny förordning, förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap samt ändringar i instruktionen för berörda myndigheter.

Nämnda förordning föreslås innehålla bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen vad gäller vilka som är personuppgiftsansvariga, om ändamål för behandlingen av personuppgifter och om utlämnande av personuppgifter.

IMY ser det som positivt att utredningen har gjort en bedömning om vilken som blir den tillämpliga rättsliga grunden. IMY håller med om bedömningen att den rättsliga grunden samtycke inte ska tillämpas som grund för personuppgiftsbehandlingen inom ramen för provsystemet, utan att personuppgiftsbehandlingen grundas på verksamhet av allmänt intresse respektive myndighetsutövning.

Enligt grundlagsskyddet i regeringsformen 2 kap. 6 § andra stycket fastställs att den enskilde gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Mot bakgrund av detta är IMY:s synpunkt att
det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet bör utredas om bestämmelser som rör dataskyddet behöver regleras i lag.

IMY hänvisar till Vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling när förslag till författningar och föreskrifter tas fram. Vägledningen utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas, men innehåller hänvisningar till dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet. Vägledningen bifogas.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Maja Savic. Vid den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg medverkat.

Malin Blixt, 2021-04-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd