Hoppa till innehåll på sidan

Kunskapskrav för permanent uppehålls­tillstånd

SOU 2023:25

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY saknar en ordentlig analys av de personuppgiftsbehandlingar som kan bli aktuella med anledning av förslaget. Det har inte heller gjorts några avväganden om vad personuppgiftsbehandlingarna kan komma att innebära för enskildas personliga integritet. Sammanfattningsvis anser IMY att det i det fortsatta beredningsarbetet behöver göras en ordentlig integritetsanalys. Som stöd för det arbetet kan IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB) användas (1).

Det saknas en fullgod redogörelse för vilka personuppgifter som är tänkta att behandlas och hur de olika behandlingarna är tänkta att gå till hos respektive aktör. Respektive aktörs personuppgiftsansvar behöver också utredas noggrannare och vilken aktör som behöver behandla vilka personuppgifter. Utifrån nuvarande beskrivning verkar det som att det är tänkt att bli en omfattande behandling av personuppgifter och att samma personuppgifter är tänkta att hanteras av flera myndigheter samtidigt. IMY ställer sig frågande till om hanteringen bör gå till på det sätt som är föreslaget eftersom behandlingen verkar innebära en större spridning av personuppgifter. Normalt sett ökar integritetsriskerna med en större spridning av personuppgifter.

Vidare anser IMY att regleringen som är föreslagen om behandlingen av personuppgifter behöver utredas och analyseras närmare för respektive personuppgiftsansvarig myndighet. Artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgiftsbehandlingen ska vara proportionerlig, tydlig, precis och förutsägbar för de registrerade, jfr skäl 41 till dataskyddsförordningen. Vid den bedömningen är det avgörande att integritetsriskerna med behandlingen har kartlagts och den kartläggningen saknas i betänkandet. Ett mer kännbart intrång kräver en mer preciseras rättslig grund som gör intrånget förutsebart, medan en personuppgiftsbehandling med lägre integritetsrisker kan ske med stöd av en mer allmänt hållen rättslig grund enligt artikel 6.3.(2)

Mot bakgrund av att det kommer ske en omfattande behandling av personuppgifter och troligtvis också behandling av uppgifter om lagöverträdelser och känsliga personuppgifter, anser IMY att regleringen i det här fallet behöver vara mer tydlig och precis för att uppfylla kraven i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen än det som är föreslaget.

Fotnoter

(1) Vägledning för integritetsanalys i utredningsarbete (pdf, 532 kB) 
(2) Se prop. 2017/18:105 s. 51 och 91 och IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete, s. 15.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-09-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 19 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd