Hoppa till innehåll på sidan

Ny förverkandelagstiftning

SOU 2021:100

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY:s yttrande begränsas till de frågor som är av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet och lämnar följande synpunkter.

IMY efterfrågar en mer utförlig utredning och analys av förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet samt en tydligare redogörelse av nyttan med insamling av en så stor mängd personuppgifter som självständigt förverkande innebär.

IMY ser flera risker med en sådan omfattande lagstiftning som föreslås där det inte behöver föreligga en koppling till ett faktiskt brott. Särskilt ser IMY risker med hur ett sådant integritetsintrång som föreslås ska kunna motiveras bl.a. med hänsyn till att det ställs relativt låga krav för att inleda en utredning.

I utredningen föreslås att reglerna kring särskilt förverkande delvis även ska omfatta barn. IMY vill därför påpeka att barns personuppgifter anses vara särskilt skyddsvärda och ifrågasätter därför behovet av det intrång i barns personliga integritet som förslaget avseende särskilt förverkande och medföljande konsekvenser innebär. För att IMY ska kunna göra en bedömning av utredningens förslag krävs en utförligare analys av behovet av förslaget samt dess konsekvenser för barns personliga integritet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Elena Mazzotti Pallard.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-04-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 28 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd