Hoppa till innehåll på sidan

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har granskat förslagen i departementspromemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY vill inleda med att framhålla att utredningen har gjort en tydlig integritetsanalys och proportionalitetsbedömning som redovisas i samband med förslagen. De förslag som läggs fram i promemorian är därmed väl underbyggda.

IMY har i övrigt inga andra synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Maria Angelica Westerberg. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-02-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd