Hoppa till innehåll på sidan

Nytt förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av person­uppgifter för arkiv­ändamål av allmänt intresse

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY noterar att det saknas utredning och analys av förslagets utformning av skyddsåtgärder och liknande åtgärder. Detta utvecklas i det följande.

När nationella bestämmelser föreslås räcker det inte med att fastställa den rättsliga grunden och i övrigt hänvisa till vad som följer av dataskyddsförordningen (jfr förslagets 6 §, 8 § och 10 §), utan de krav som ställs i dataskyddsförordningen måste också utredas och analyseras samt i förekommande fall fastställas i bestämmelser. Dessa krav framgår bland annat av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen vad gäller känsliga personuppgifter, av artikel 10 vad gäller personuppgifter om lagöverträdelser och av artikel 89.1 vad generellt gäller behandling för arkivändamål av allmänt intresse.

Det framgår inte om Riksarkivet genomfört någon sådan utredning och analys avseende kraven på reglering av skyddsåtgärder och liknande åtgärder enligt nämnda artiklar. Ärendets konsekvensutredning avsnitt 1.3.3 Känsliga personuppgifter uppfyller inte detta och inte heller resonemanget på s. 8 i konsekvensutredningen. I övrigt berörs inte saken i konsekvensutredningen.

IMY noterar särskilt att bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess fanns i det tidigare remitterade förslaget (IMY:s dnr DI-2019-7715, Riksarkivets dnr RA 22-2019/8058; se 13-15 §§ det förslaget), men har utgått i nu aktuellt förslag utan sådan utredning och analys som nämnts. IMY vill i sammanhanget framhålla regeringens uttalanden beträffande arkivverksamhet med stöd i arkivlagen om att i synnerhet de nationella författningsbestämmelserna om sekretess utgör en sådan lämplig och särskild åtgärd som avses i bland annat artikel 9.2 j, eftersom dessa har utformats noggrant efter en avvägning mellan behovet av skydd och intresset av insyn (prop. 2017/18:105 s. 116; IMY:s kursivering). IMY konstaterar att det finns ett behov av dylika bestämmelser för att uppfylla kraven om skyddsåtgärder och liknande åtgärder enligt dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Fredrik Löfgren. Vid den slutliga handläggningen har även juristerna Ulrika Harnesk och Maja Savic medverkat.

Linn Sandmark, 2022-03-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd