Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över promemorian nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

I promemorian anges att det är förenligt med principen om lagringsminimering i artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen (1) att personuppgifterna kommer att sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då avregistrering skett. (s. 309). Man anger som skäl till detta att Skatteverkets beslut om återkallelse kan komma att granskas upp till sex år efter utgången av det kalenderår efter det aktören avregistrerades.

IMY uppfattar att det skulle kunna innebära att personuppgifterna lagras av Skatteverket i ett år efter det att syftet med lagringen är uppnådd. IMY anser att man i det fortsatta beredningsarbetet måste kunna visa att personuppgifterna behöver lagras under sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat för att den föreslagna ändringen i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska vara förenlig med principen om lagringsminimering. Man behöver således komplettera med en grundligare analys i denna del.

Vidare anser man i promemorian att det är förenligt med principen om lagringsminimering att spara uppgifter som är kopplade till den förenklade administrativa referenskoden i tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden, den förenklade administrativa referenskoden eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades (s. 309). Även här anser IMY att man i promemorian inte på ett tillräckligt tydligt sätt visat varför det är nödvändigt att lagra uppgifterna under denna tidsperiod med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 26 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-03-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd