Hoppa till innehåll på sidan

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Ds 2022:4

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY delar bedömningen i promemorian att den rättsliga grunden enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter vid utförande av insatser med hjälp av så kallad välfärdsteknik, är att den är en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e). Denna uppgift är fastställd i bl.a. socialtjänstlagen.

Behandling av personuppgifter vid användning av digital teknik med funktioner för monitorering, sensorering och positionering innebär emellertid generellt en högre risk för intrång i den enskildes personliga integritet. I promemorian har övervägts om man därför skulle införa krav på samtycke som en integritetsstärkande åtgärd men avfärdat det då det endast skulle bli en administrativ börda för socialtjänsten. Eftersom insatser med hjälp av denna typ av digital teknik enligt uppgift i promemorian inte kan utföras mot den enskildes vilja och samtycke således ändå måste inhämtas från denne, kan IMY inte se hur ett inhämtande även av ett så kallat integritetshöjande samtycke för behandling av personuppgifter skulle innebära en större administrativ börda. För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter anses proportionerlig enligt kraven i artikel 5 och 6 i dataskyddsförordningen bör krav på ett sådant integritetshöjande samtycke övervägas i det fortsatta arbetet.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2022-06-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 10 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd