Gå till innehållet

Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Hilda Sörquist.

Hilda Sörquist, 2021-04-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-814

Ert diarienummer:
Fi2021/00300

Datum:
2021-04-01

Senast uppdaterad: 04 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd