Hoppa till innehåll på sidan

Privatkopieringsersättningen i framtiden

SOU 2022:20

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande synpunkter.

Betänkandet innehåller inte någon beskrivning av eventuell behandling av personuppgifter som kan bli följden av förslaget om inrättande av en myndighet, Privatkopieringsnämnden, och hur sådan behandling förhåller sig till dataskyddsförordningen. Detsamma gäller för eventuell behandling av personuppgifter med anledning av den information som ska lämnas till en organisation eller uppgifter som en organisation ska utföra. I det fortsatta beredningsarbetet behöver detta utredas och i det sammanhanget även den rättsliga grunden enligt dataskyddsförordningen utredas och fastställas för det fall personuppgifter behandlas genom exempelvis insamling eller utlämnande.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2022-06-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd