Hoppa till innehåll på sidan

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Enligt promemorian kan det uppstå behov av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, men det har inte utretts varför. Vidare nämns undervisningsskicklighet som en personuppgift som kommer behöva behandlas, men det saknas utredning om hur en uppgift om undervisningsskicklighet ska utformas. En grundläggande dataskyddsprincip är att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering), artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen.

De aktörer som kommer vara personuppgiftsansvariga ska efterleva principen om uppgiftsminimering. Inom ramen för den fortsatta beredningen bör därför principen om uppgiftsminimering beaktas genom ett klarläggande av vilka personuppgifter som ska behandlas.

Om det inte är klarlagt vilka personuppgifter som kommer behandlas är det heller inte givet att personuppgiftsbehandlingen står i rimlig proportion till nyttan med det som ska uppnås med förslagen (jämför promemorian s. 84).

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2021-09-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-6452

Ert diarienummer:
U2021/03373

Datum:
2021-09-28

Senast uppdaterad: 29 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd