Hoppa till innehåll på sidan

Regler för statliga elvägar

SOU 2021:73

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
Sammanfattning
IMY kan inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag.


Det fortsatta beredningsarbetet behöver inriktas i huvudsak på följande.

  • Vilka slag av personuppgifter som ska samlas in och behandlas digitalt i ett användarbehörighetssystem, i en elvägsdatabas och i ett avgiftssystem.
  • En analys av vilka kompletterande nationella bestämmelser som behövs för att behandlingen av personuppgifter ska stå i rimlig proportion till nyttan med det som ska uppnås genom förslagen om statliga elvägar.
  • Om tilltänkt behandling av personuppgifter utgör ett sådant betydande integritetsintrång som omfattas av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.
  • Om tilltänkt behandling av personuppgifter ska omfattas av en konsekvensbedömning enligt artikel 35.10 i dataskyddsförordningen.

 

Se IMY:s fullständiga remissvar i bifogad pdf.

Svaret hänvisar också till bifogad Vägledning för integritetsanalys (pdf, 459 kB).

 

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2021-11-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-7862

Ert diarienummer:
I2021/02450

Datum:
2021-11-02

Regler för statliga elvägar

2 november 2021

SOU 2021:73

Pdf, 185 kB

Läs dokumentet (pdf, 185 kB)

Senast uppdaterad: 2 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd