Hoppa till innehåll på sidan

Regler för statliga elvägar

SOU 2021:73

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Sammanfattning

IMY kan inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag.

Det fortsatta beredningsarbetet behöver inriktas i huvudsak på följande.

  • Vilka slag av personuppgifter som ska samlas in och behandlas digitalt i ett användarbehörighetssystem, i en elvägsdatabas och i ett avgiftssystem.
  • En analys av vilka kompletterande nationella bestämmelser som behövs för att behandlingen av personuppgifter ska stå i rimlig proportion till nyttan med det som ska uppnås genom förslagen om statliga elvägar.
  • Om tilltänkt behandling av personuppgifter utgör ett sådant betydande integritetsintrång som omfattas av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.
  • Om tilltänkt behandling av personuppgifter ska omfattas av en konsekvensbedömning enligt artikel 35.10 i dataskyddsförordningen.

Se IMY:s fullständiga remissvar i bifogad pdf.

Svaret hänvisar också till Vägledning för integritetsanalys.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2021-11-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Regler för statliga elvägar

2 november 2021

SOU 2021:73

Pdf, 185 kB

Läs dokumentet (pdf, 185 kB)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd