Hoppa till innehåll på sidan

Revidering av CBE-direktivet om underlättande av gränsöver­skridande informations­utbyte om trafiksäkerhets­relaterade brott

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av kommissionens förslag framgår bland annat att man avser att inrätta en onlineportal (CBE-portalen) för att ge trafikanter i unionen information om trafikregler i medlemsstaterna och göra det möjligt för dem att effektivt och säkert kommunicera med medlemsstaternas myndigheter. Enligt förslaget ska portalen dessutom underlätta kommunikationen mellan medlemsstaternas myndigheter i frågor som rör gränsöverskridande utredningar av trafiksäkerhetsrelaterade brott och verkställighet av påföljder.

Förslaget bygger på interoperabilitet mellan medlemsstaternas informationssystem. IMY konstaterar att konsekvenserna av ett sådant förslag kan vara svåra att överblicka innan den tekniska lösningen är färdigutvecklad. Generellt sätt innebär interoperabilitet mellan ett flertal IT-system som upprättats för olika ändamål en ökad risk för integritetsintrång. Det är därför viktigt att det av den slutliga lydelsen av direktivet framgår att uppgiftsutbytet ska begränsas till vad som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget enligt förordningen.

IMY har i övrigt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lucia Trenkler.

Charlotte Waller Dahlberg, 2023-03-29 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd