Hoppa till innehåll på sidan

Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vård­infrastruktur

SOU 2021:71

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på lagförslagen. Med anledning av vad som framgår av betänkandet om digital infrastruktur och medicinteknisk utrustning (s. 227 f, 257 och 298) vill IMY framhålla att personuppgiftsansvariga vårdgivare, exempelvis nämnder/styrelser i kommuner och regioner samt privata vårdgivare som till exempel aktiebolag, som behandlar personuppgifter om patienter ska tillämpa dataskyddsförordningen och nationell rätt såsom patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2021-12-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd