Hoppa till innehåll på sidan

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

SOU 2021:97

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY:s föreslagna roll som stöd- och expertmyndighet

Utredningen föreslår att IMY i en roll som stöd- och expertmyndighet ska lämna stöd i frågor om it-drift inom sitt kompetensområde. Detta stöd ska ges dels inom ramen för ett regeringsuppdrag, dels genom samverkan på förvaltningsgemensam nivå. Regeringsuppdraget innebär att IMY tillsammans med övriga berörda myndigheter ska etablera former och förmåga för en samordnad statlig it-drift. När regeringsuppdraget är slutfört ska stöd ges löpande på förvaltningsgemensam nivå genom samverkan bl.a. inom ramen för ett expertråd.

IMY har som huvudsakliga uppgifter att genom tillsyn granska att reglerna om dataskydd följs och ge stöd och vägledning till de som behandlar personuppgifter samt till allmänheten. Båda delarna bidrar till myndighetens uppdrag att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. IMY anser att det är av största vikt att frågor om dataskydd tas i beaktande redan från början i arbetet med en samordnad statlig it-drift. Detta för att kunna säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsregleringen. Att inom detta arbete ge stöd och vägledning i frågor om behandling av personuppgifter ligger, enligt IMY:s mening, således inom ramen för myndighetens uppdrag. Detta förutsätter dock att IMY:s arbete med att ge stöd och vägledning inte kommer i konflikt med myndighetens roll som oberoende tillsynsmyndighet, vilket även utredningen betonar.

Utredningen föreslår vidare att IMY som stöd- och expertmyndighet bör tillföras anslag för deltagande i regeringsuppdraget, 500 000 kronor för 2023 och 250 000 kronor för 2024. För IMY:s löpande uppgift inom den samordnade statliga it-driften föreslås inga nya anslag då den bedöms ligga inom myndighetens befintliga uppdrag.

Den föreslagna uppgiften som stöd- och expertmyndighet kommer enligt IMY:s bedömning kräva ytterligare resurser. Arbetet kommer bl.a. att kräva kompetens inom såväl juridik som it-säkerhet och det är centralt att IMY tidigt sätter in tillräckligt med resurser för att kunna bidra under etableringsfasen och därefter arbeta utifrån det som byggts upp. IMY gör bedömningen att IMY:s arbete inom ramen för regeringsuppdraget kräver att myndigheten under den aktuella perioden tillförs anslag på totalt 3 miljoner kronor. Vad gäller arbetet inom den löpande samverkan gör IMY bedömningen att den bör rymmas inom vårt befintliga uppdrag. Detta förutsätter dock att myndigheten då har full finansiering av myndighetens grunduppdrag.(1)

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lena Schelin Lindgren efter föredragning av juristen Ulrika Harnesk. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren och tf. enhetschefen Linn Sandmark medverkat.

Lena Lindgren Schelin, 2022-03-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Fotnot:

(1) Se artikel 52.4 i dataskyddsförordningen (EU:s förordning 2016/679 om skydd för fysiskt personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, allmän dataskyddsförordning) som föreskriver att medlemsstaten ska säkerställa att tillsynsmyndigheten förfogar över de personella, tekniska och finansiella resurser samt de lokaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter. Se även IMY:s yrkanden i budgetunderlaget för 2023–2025 (DI-2022-1847).

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd