Hoppa till innehåll på sidan

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism - utkast till lagrådsremiss

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

IMY vill dock framhålla att det är bra att utkastets förslag till bestämmelse om beslut om samverkan i 4 a kap. 4 § i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på ett mer konkret sätt anger vad beslutet ska innehålla.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av avdelningsdirektören Hans Kärnlöf. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Jonas Agnvall medverkat.

Catharina Fernquist, 2022-03-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 28 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd