Hoppa till innehåll på sidan

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av kriget i Ukraina

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY konstaterar att förslaget kan medföra behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen. I förslaget saknas en analys om hur regleringen förhåller sig till nämnda lagstiftning. IMY anser att en sådan analys ska göras i den fortsatta beredningen av förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-03-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd