Hoppa till innehåll på sidan

Signalspaning i försvars­under­rättelse­­verksamhet – frågor med anledning av Europa­­domstolens dom

SOU 2023:51

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ser positivt på att förslaget i stort stärker skyddet för den personliga integriteten och att de brister som identifierats av Europadomstolen på området nu tas om hand.

IMY lämnar följande synpunkter.

Utredningen föreslår att det uppställs ett nytt villkor i 2 kap. 20 § lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt, FRA-PuL, som innebär att den registrerades personliga integritet ska beaktas när myndigheten avser att överföra personuppgifter till en mottagare utomlands. IMY anser att det är betydelsefullt att det i regleringen tillkommer ett sådant uttryckligt krav. För att konkretisera den proportionalitetsbedömning som Försvarets radioanstalt har att göra anser IMY emellertid att det är viktigt att tillvägagångssättet vid bedömningen tydligt anges i förarbetena till ändringen i 2 kap. 20 § FRA-PuL, samt att ytterligare faktorer som kan vara särskilt relevanta med avseende på den registrerades personliga integritet respektive skälen för överföringen exemplifieras. Ett antal faktorer har redan identifierats av utredningen i delbetänkandet.

Vad gäller den av Europadomstolen konstaterade bristen avseende avsaknaden av en tillräckligt effektiv och oberoende efterhandskontroll på begäran av enskilda, föreslår utredningen att detta bl.a. ska åtgärdas genom att ett nytt beslutsorgan inrättas vid Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun). IMY anser att utredningens förslag är en förbättring mot rådande ordning, men ser risker då det alltjämt går att ifrågasätta beslutsorganets oberoende i förhållande till Siun. Detta med anledning av att kontrollen ska utföras av ett organ inom Siun, som delar lokaler och kansli med nämnden som fattar Siuns beslut. Mot bakgrund av framför allt det ringa antal ärenden av aktuell typ som i genomsnitt årligen kommer in, samt de stränga sekretesskrav som omgärdar verksamheten, anser IMY emellertid att den föreslagna lösningen får anses acceptabel.

IMY har i övrigt inga synpunkter på bedömningarna i delbetänkandet eller de författningsförslag som lämnats.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen My Lorenius. Vid den slutliga handläggningen har även enhetschefen Jonas Agnvall medverkat.

Charlotte Waller Dahlberg, 2023-12-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 4 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd