Hoppa till innehåll på sidan

Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande övergripande synpunkter.

Bestämmelsen om tillåtna ändamål i den föreslagna lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets lönegarantiverksamhet är allmänt hållen och kan sägas återge att Skatteverket får nya arbetsuppgifter genom ändringarna i lönegarantilagen och i myndighetens instruktion. Det kan ifrågasättas om bestämmelsen är tillräckligt preciserad för att som rättslig grund uppfylla förordningens krav på förutsebarhet och proportionalitet på det sätt som avses i artikel 6.3 samt skäl 41 i dataskyddsförordningen.

I promemorian görs bedömningen att 3 kap. 3 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning kan tillämpas av Skatteverket vid behandling av känsliga personuppgifter. (1) Det kan finnas anledning att för vissa sektorer närmare precisera och avgränsa möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter ytterligare, medan ett berättigat behov av att behandla känsliga personuppgifter i större omfattning än vad nämnda bestämmelser medger kommer att finnas i vissa verksamheter. (2) Det bör därför analyseras i vilken omfattning Skatteverket kan komma att behandla olika slag av känsliga personuppgifter i den nya verksamheten. Detta som ett led i att bedöma om det rättsliga stödet för att behandla känsliga personuppgifter bör preciseras och avgränsas, alternativt om det finns anledning till en mer tillåtande reglering som kan utformas på ett proportionerligt sätt.

Förslagen och innehållet i promemorian kan indikera (3) att det kommer ske behandling av känsliga personuppgifter i samband med utrednings- och dokumentationsskyldigheten, där Kronofogdemyndigheten också föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter. Frågan om behandling av känsliga personuppgifter behöver därför analyseras närmare och i det sammanhanget utredas att samtliga aktörer har ett rättsligt stöd för att behandla känsliga personuppgifter. (4)

Fotnoter

(1) Promemorian s. 87.
(2) Prop. 2017/18:105 s. 91.
(3) Nya bestämmelser i 22 a-22 c §§ lönegarantilagen och promemorian s. 135.
(4) Artikel 9.2 i dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Ulrika Harnesk, 2022-11-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd