Hoppa till innehåll på sidan

Skogsutredningens betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

SOU 2020:73

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

I betänkandet anges att nyckelbiotopsregistret innehåller personuppgifter. Det är dock inte helt klart vilka personuppgifter som kan komma att behandlas i registret. IMY anser att en noggrann kartläggning av personuppgifter behövs för att kunna bedöma vilka personuppgifter som kan komma att behandlas.

Enligt betänkandet har utredningen inte primärt haft i uppdrag att granska det nuvarande nyckelbiotopsregistrets överensstämmelse med dataskyddsförordningen. Dessutom anges att frågan om en registrering av en nyckelbiotop innebär ett ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden är under pågående prövning. I detta sammanhang vill IMY därför framhålla att integritetsfrågorna bör utredas vidare
inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av juristen Linda Hamidi.

Linda Hamidi, 2021-04-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd