Hoppa till innehåll på sidan

Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling

Yttrande över remissen avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.
Caroline Cruz Julander, 2021-01-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Skolverket

Diarienummer:
DI-2020-12160

Ert diarienummer:
SKOLFS 2011:142

Datum:
2021-01-22

Senast uppdaterad: 09 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning