Hoppa till innehåll på sidan

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

SOU 2021:46

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

De olika förslagen angående möjligheten att skicka handlingar elektroniskt förutsätter, precis som utredningen framhåller, att det finns säkra it-lösningar för kommunikation som håller tillräckligt hög standard vad gäller konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. IMY vill framhålla vikten av att endast använda säkra it-lösningar i alla steg i den elektroniska kommunikation som föreslås bli möjlig vid kontakter mellan myndigheter och enskilda individer.

Det är positivt att utredningen föreslår att flera myndigheter ska ges i uppdrag att utveckla den elektroniska kommunikationen inom statsförvaltningen. Det är en angelägen uppgift om det ska vara möjligt att kommunicera elektroniskt med enskilda i integritetskänsliga frågor och samtidigt skydda enskildas personliga integritet i enlighet med dataskyddsreglerna.

Då IMY inte kan tillstyrka något annat än användning av säkra lösningar framstår till exempel skrivningen i författningskommentaren till RB 48 kap 8 § som mycket tveksam. När ett besked skickas på elektronisk väg måste det alltid göras en bedömning av om det är ett lämpligt, tillräckligt säkert sätt som skyddar den enskildes uppgifter.

8. Brottsbekämpande myndigheters och domstolsväsendets tillgång till inkomstuppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas

IMY anser att domstolar och angivna myndigheterna har ett berättigat behov av att inhämta föreslagna uppgifter från beskattningsdatabasen. Det är fråga om integritetskänsliga uppgifter men behovet av att ha ett korrekt underlag och inte endast av part angivna uppgifter vid ställningstagande till böter m.m. får här anses väga tyngre än den enskildes integritet. IMY instämmer i bedömningen att det inte bör ges direktåtkomst till databasen utan räcker med tillgång till mer begränsad information om en person i taget.


Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-09-30 (Det här är en elektronisk signatur) 

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5626

Ert diarienummer:
Ju2021/02458

Datum:
2021-09-30

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd