Hoppa till innehåll på sidan

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgifts­skyldighet till Social­styrelsens medicinska födelseregister

HSLF-FS 2023:XX

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY har i tidigare remissvar ifrågasatt de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter i hälsodataregister, bland annat genom att efterfråga en analys av om förordningarna om hälsodataregister, som meddelas med stöd av lagen (1998:543) om hälsodataregister, är sådana att de enligt regeringsformen måste regleras i lag.(1) IMY har också avstyrkt förslag till ändringar i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen med hänvisning till att registret måste regleras i lag.(2) Det pågår dessutom nu en utredning som ser över regleringen av hälsodataregister, som kan komma att påverka regleringen av det medicinska födelseregistret och därmed Socialstyrelsens möjligheter att utfärda föreskrifter om detsamma. (3) Detta är omständigheter som IMY anser bör beaktas i Socialstyrelsens överväganden kring att vidareutveckla det medicinska födelseregistret.

IMY kan vidare konstatera att den personuppgiftsbehandling som beskrivs i förslaget är mycket integritetskänslig. Utöver att flera av personuppgifterna i sig är mycket känsliga, såsom ingående uppgifter om hälsa och levnadsvanor, är det tänkt att uppgifterna ska kopplas till enskildas personnummer och kunna samköras med andra hälsodataregister. Vidare rör det sig om ett stort antal registrerade. Många av dessa är barn, som är att betrakta som en särskilt skyddsvärd grupp. (4) IMY delar därmed Socialstyrelsens bedömning att det handlar om ett särskilt stort integritetsintrång. Därför är det angeläget att det görs en noggrann bedömning av proportionaliteten innan det avgörs om de föreslagna uppgifterna ska behandlas.

IMY ser därmed positivt på att Socialstyrelsen arbetar med att ta fram en konsekvensbedömning avseende det medicinska födelseregistret enligt artikel 35 i dataskyddsförordning och en kompletterande konsekvensbedömning med anledning av det aktuella förslaget.

Det är också angeläget att det görs noggranna överväganden för att säkerställa att de uppgifter som samlas in till registret ryms inom de uppgiftstyper som räknas upp i 4 § 1 förordningen (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen. IMY ställer sig frågande till om så är fallet i fråga om samtliga de uppgifter som föreslås samlas in, till exempel uppgifter om könsstympning. Regleringen av uppgiftsskyldigheten bör vara tydlig och precis och dess tillämpning bör vara förutsägbar för personer som omfattas av den.(5) IMY bedömer det dock som tveksamt i vilken mån detta uppfylls när det bland annat gäller den föreslagna insamlingen av uppgifter om könsstympning.

Fotnoter

(1) IMY:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, s. 14.
(2) IMY:s remissyttrande över Socialstyrelsens rapport avseende Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.
(3) Dir. 2023:48, Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården.
(4) Se skäl 38 till dataskyddsförordningen.
(5) Jfr skäl 41 till dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nadja Zandpour.

Linn Sandmark, 2023-06-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd