Hoppa till innehåll på sidan

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – administrativt sanktions­system och effektivare hantering av misstänkta brott

SOU 2022:37

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Förslagen i betänkandet kring administrativa sanktionsavgifter på välfärdssystemens område innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsliga personuppgifter. En del av utredningens förslag lämnar frågor som är viktiga ur integritetssynpunkt obesvarade, bland annat frågan om ett gemensamt register för sanktionsavgifter bör införas. Detta ska utredas i samband med slutbetänkandet. IMY vill inför den fortsatta utredningen poängtera att det finns stora integritetsrisker med ett gemensamt register med direktåtkomst varför det är nödvändigt med en integritetsanalys som bedömer proportionaliteten i förhållande till behov och effektivitet. Frågan om den digitala hanteringen av administrativa sanktionsavgifter lämnas över för utredning av de aktörer som ska besluta om sanktionsavgift. IMY vill därför inför den fortsatta utredningen påminna om vikten av att man beaktar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid val av digital lösning.

Vidare vill IMY påtala att uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott är särskilt skyddsvärda i enlighet med artikel 10 i dataskyddsförordningen (1), och att det är viktigt att informationsutbytet mellan åklagare och de aktörer som ska besluta om sanktionsavgift sker på ett säkert och ändamålsenligt sätt för att värna den enskildes personliga integritet.

Fotnot

(1) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-10-06 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022
Sidans etiketter Dataskydd