Hoppa till innehåll på sidan

Startlån till förstagångsköpare av bostad

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Betänkandet saknar en närmare kartläggning av de behandlingar av personuppgifter som följer av förslagen. Det saknas även närmare analyser av de eventuella integritetsrisker som kan bli aktuella med anledningen av förslagen (en integritetsanalys).

Även om förslagen inte skulle innebära komplicerade personuppgiftsbehandlingar så kan förslagen innebära omfattande personuppgiftsbehandling av uppgifter om lån och skulder, vilka typiskt sätt är av något integritetskänslig natur. Det fortsatta författningsarbetet behöver därför beskriva de personuppgiftsbehandlingar som förslagen innebär för berörda aktörer och myndigheter och att aktivt ta ställning till om behandlingarna är förenliga med dataskyddsregleringen.

Främst uppmärksammas följande punkter att analysera och motivera.

  • Vilken eller vilka grunder i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen som gör de olika föreslagna behandlingarna lagliga samt i förekommande fall övriga delar i artikel 6 i förordningen, bl.a. i vad mån grunden behöver fastställas i nationell rätt i enlighet med artikel 6.3 i förordningen.
  • Om den föreslagna begränsningen av rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen (32 § i den föreslagna förordningen om statlig kreditgaranti för startlån som lämnas till förstagångsköpare) är en möjlig begränsning enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Dylika begränsningar av rättigheter behöver motiveras.
  • Om lagform krävs, istället för den föreslagna förordningen om statlig kreditgaranti för startlån som lämnas till förstagångsköpare, enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 20-21 §§ regeringsformen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Fredrik Löfgren.

Fredrik Löfgren, 2022-06-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 17 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd