Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande synpunkter.

IMY noterar att ett utökat dokumentationskrav föreslås införas för att vissa behandlingar ska vara ersättningsberättigade, och att det är i patientjournalen som uppgifterna föreslås dokumenteras.

IMY konstaterar att det finns ett regelverk på hälso- och sjukvårdens område som reglerar vilka uppgifter en patientjournal får och ska innehålla, och ställer sig frågande till att TLV parallellt med detta regelverk ämnar föreskriva vad som ska dokumenteras i patientjournalen.

IMY vill ur ett dataskyddsperspektiv framhålla att förslaget innebär att fler och andra uppgifter än de som får behandlas, enligt dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, kan komma att behandlas av de personuppgiftsansvariga vårdgivarna. Jämför förordning (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen.

IMY noterar vidare att det, som ett första steg i anpassningen av föreskrifterna till den digitalisering som sker i tandvården, dels föreslås en ny åtgärd för studiemodeller framställda genom digital avtryckstagning. Dels att det krav som ställs på dokumentation för att vissa behandlingar ska vara ersättningsberättigade anpassas så att de även ska kunna uppfyllas med modell.

IMY konstaterar att användningen av digitala modeller är nytt, och att det inte framgår av underlaget att det gjorts några överväganden kring dataskydd avseende digitala modeller.

Detta yttrande har beslutats av juristen Pernilla Andersson.

Pernilla Andersson, 2021-04-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022