Hoppa till innehåll på sidan

Tillfälliga förbud att transportera personer till Sverige utan giltiga identitetshandlingar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Det är inte möjligt att göra en bedömning av förslagets påverkan på enskildas personliga integritet eftersom nästan all personuppgiftsbehandling kommer att regleras i en förordning och där det inte framgår vad den kommer innehålla. I den föreslagna lagen anges endast ett yttre ramverk för personuppgiftsbehandlingen.

IMY konstaterar också att det saknas en analys av om konsekvenserna av förslaget innebär ett sådan betydande intrång i den personliga integriteten enligt 2 kap. 6 § 2 st. RF som enligt 2 kap. 20 § RF endast får begränsas genom lag. (1)

IMY vill också påminna om att IMY bör få möjlighet att yttra sig över förslag till kommande förordningar på området. (2)

Fotnoter

(1) IMY har gett ut en vägledning för integritetsanalys (pdf, 532 kB)
(2) Av artikel 36.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 framgår att en medlemsstat ska samråda med tillsynsmyndigheten vid utarbetande av lagförslag.


Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Elena Mazzotti Pallard.

Jonas Agnvall, 2023-09-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd