Hoppa till innehåll på sidan

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

SOU 2022:72

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet har IMY följande medskick med anledning av att läkemedelsregistret föreslås utökas med uppgift om expedierande apotek. Precis som utredningen har framfört på s. 219 möjliggör uppgift om expedierande apotek en uppföljning av patienters geografiska uthämtningsmönster. Enligt IMY:s uppfattning innebär en sådan behandling en kartläggning av den enskildes privata sfär som är särskilt integritetskänslig.

För att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen krävs att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte större än nödvändigt. Intrånget ska mötas av integritetshöjande bestämmelser till förmån för den enskilde vars uppgifter behandlas. Det är också viktigt att analysera och motivera behovet av en viss behandling av personuppgifter. Enligt den grundläggande principen om uppgiftsminimering ska personuppgifter som behandlas vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. (1) IMY ställer sig frågande till om uppgiften kommer vara adekvat och relevant om medicin exempelvis hämtas med bud.

IMY konstaterar sammantaget att det inte har genomförts någon integritetsanalys avseende den föreslagna nya uppgiften om expedierande apotek (2) och att det behöver göras i det fortsatta beredningsarbetet. Som stöd i arbetet kan IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (3) användas, vilket ju utredningen gjort beträffande övriga förslag.

Fotnoter

(1) Artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen.
(2) Betänkandet s. 280 sista stycket t.o.m. s. 281 första stycket.
(3) Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (pdf, 532 kB)

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2023-05-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd