Hoppa till innehåll på sidan

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende för barn och unga samt särskilda ungdomshem

S2021/02373

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att upprätta och tillgängliggöra ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. IVO har i delredovisningen av detta uppdrag redogjort för de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa en informationsinfrastruktur. IMY lämnar i detta yttrande synpunkter på de rättsliga förutsättningarna. Vad gäller de tekniska förutsättningarna behöver man i den fortsatta beredningen se till att informationssäkerhetsbestämmelserna i dataskyddsförordningen uppfylls.

IMY lämnar inledningsvis allmänna synpunkter och därefter synpunkter på de specifika förslagen.

Allmänna synpunkter

IMY saknar en närmare analys av hur förslagen förhåller sig till dataskyddsförordningen, och efterfrågar i det fortsatta beredningsarbetet en fullständig integritetsanalys. I integritetsanalysen ska de risker och konsekvenser förslagen kan innebära för den personliga integriteten kartläggas och behovet av skyddsåtgärder och alternativa lösningar bedömas. För att uppfylla kraven i ett konkret lagstiftningsärende måste behandlingen vara proportionell, vilket innebär att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte större än nödvändigt.

Synpunkter på de specifika förslagen

  • IVO önskar automatisera tillgången till IVO:s beslut i sin helhet.

    IMY kan konstatera att ett tillgängliggörande av beslut i sin helhet innebär en risk för så kallad överskottsinformation, det vill säga att uppgifter som inte behövs för ändamålet tillgängliggörs. IMY anser att det i det fortsatta beredningsarbetet behöver utredas, dels vilka uppgifter som behöver tillgängliggöras, dels om ett sådant tillgängliggörande kan anses befogat och således proportionerligt. 
  • I slutredovisningen föreslår IVO bland annat en justering av det tidigare föreslagna tredje stycket i 4 kap. 3 a § socialtjänstförordningen (SoF). IVO önskar göra ett tillägg i styckets femte punkt, där föreståndarens (för verksamheten) personnummer läggs till. Enligt IVO kan uppgiften behövas för IVO:s tillsyn, och ett förtydligande av detta i bestämmelsen bedöms vara nödvändigt för att göra förslaget tydligt ur dataskyddssynpunkt.

    IMY ifrågasätter på det underlag som presenterats kommunernas behov av att få del av föreståndarens personnummer. IVO har inte redogjort för varför uppgiften om personnummer skulle vara nödvändig för kommunerna. IMY kan därför inte bedöma om denna behandling kan anses vara proportionerlig. Uppgifter om personnummer anses vara särskilt skyddsvärda personuppgifter och det krävs därför ett välmotiverat skäl för att kunna behandla denna typ av personuppgifter. 
  • I slutrapporten föreslår IVO ett nytt fjärde stycke i 4 kap. 3a § SoF av vilket det framgår att andra uppgifter än de som räknas upp i det tredje stycket också får finnas i registret.

    IMY anser att det i det fortsatta beredningsarbetet behöver tydliggöras och exemplifieras vad som kan komma att menas med ” andra uppgifter”. Detta för att, dels säkerställa att inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt för ändamålet, dels för att kunna göra en bedömning av om behandlingen kan anses förutsebar och proportionerlig och därigenom laglig.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk efter föredragning av juristen Linda Hamidi.

Ulrika Harnesk, 2022-09-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd