Hoppa till innehåll på sidan

Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur och Regeringskansliets kompletterande promemoria om sekretess och tystnadsplikt till Läkemedelsverkets rapport

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande synpunkter för det fortsatta beredningsarbetet.

Den föreslagna förordningen om register över förordnade läkemedel för behandling av djur innehåller inte någon bestämmelse om vilka personuppgifter E-hälsomyndigheten får behandla såvitt avser djurägare, djurhållare (s. 31 i Läkemedelsverkets rapport)
och veterinärer. Motiveringen är att känsliga personuppgifter inte ingår (s. 34 i Läkemedelsverkets rapport). Vilka personuppgifter som ska behandlas är dock alltid ett centralt inslag för att det ska vara möjligt att genomföra bedömningar av behovet av kompletterande nationell rätt till dataskyddsförordningen och konsekvensbedömningar gällande dataskydd.

Som ett stöd för det fortsatta beredningsarbetet bifogar IMY "Vägledning för integritetsanalys".

Vägledningen syftar till att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten. Vägledningen sammanställdes innan dataskyddsförordningen började tillämpas, men innehåller hänvisningar till dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet.

Uppgift om veterinärnummer vid försäljning av läkemedel mot rekvisition har lagts till i 11 § andra stycket 8 förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, dvs. den reglering som rör E-hälsomyndighetens försäljningsstatistik.

IMY noterar i detta sammanhang att det inte finns någon författningsreglering av veterinärnummer (s.36 i Läkemedelsverkets rapport).

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Malin Blixt, 2021-03-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd