Hoppa till innehåll på sidan

Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade samman­slutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptions­kommissionens arbete

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Vid all behandling av personuppgifter krävs att behovet av behandlingen är proportionerlig mot de risker för integritetsintrång en sådan behandling innebär för de registrerade. Vid en sådan bedömning kan reglering av särskilda skyddsåtgärder behöva övervägas. Ett exempel på sådana dataskyddsrättsliga skyddsåtgärder är reglering kring sekretess och tystnadsplikt.

I promemorian föreslås att sekretess ska gälla för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos Adoptionskommissionen i dess verksamhet som avser kartläggning och utredning av Sveriges internationella adoptionsverksamhet, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

IMY instämmer i förslaget att sekretess rörande dessa uppgifter bör införas hos Adoptionskommissionen. IMY ställer sig dock frågande till varför uppgifterna, ur ett dataskyddsperspektiv, endast ska skyddas av sekretess med ett rakt skaderekvisit och inte, med tanke på behandlingens integritetskänslighet, med ett omvänt skaderekvisit. Detta även mot bakgrund av att det i promemorian anges att uppgifter som lämnas till kommissionen i stor utsträckning kommer vara uppgifter som typiskt sett får anses känsliga (s. 25) samt att allmänintresset av insyn inte kan anses lika starkt som i andra verksamheter (s. 22).

IMY har i övrigt inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av seniora juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2023-09-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd