Hoppa till innehåll på sidan

Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study (LIS)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY anser att de krav som följer av såväl regeringsformen och dataskyddsförordningen innebär att utlämnandet av personuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) till organisationen LIS ska regleras i lag. IMY kan på den grunden inte tillstyrka förslaget.

IMY lämnar följande synpunkter.

Förslagen i delrapporten innebär en omfattande behandling av personuppgifter som rör stora delar av den svenska befolkningen. Behandlingen kommer även omfatta integritetskänsliga personuppgifter rörande hälsa och behandlingen kommer dessutom ske utan inhämtande av de registrerades samtycke.

För att en sådan behandling ska vara tillåten krävs som konstaterat i utredningen att den är förenlig med kraven i 2 kap. 6 § andra stycket och 20–21 §§ regeringsformen och dataskyddsförordningen. För att uppfylla kraven enligt regeringsformen och dataskyddsförordningen krävs att det intrång som sker i den enskildes privata sfär är befogat och inte större än nödvändigt. Intrånget ska mötas av integritetshöjande bestämmelser till förmån för den enskilde vars uppgifter behandlas.

Enligt författningsförslaget ska regeringen få föreskriva att en statistikansvarig myndighet ska lämna ut de efterfrågade uppgifterna till organisationen LIS.

Den omfattande mängd integritetskänsliga personuppgifter som ska lämnas ut innebär ett betydande intrång i den personliga integriteten. Mot bakgrund av detta är IMY:s uppfattning att det följer av både 2 kap. 6 § regeringsformen och dataskyddsförordningen att SCB:s uppgift som ansvarig myndighet för utlämnandet i sig bör regleras i lag. Detta för att tillgodose kravet i 2 kap. 6 § regeringsformen att erbjuda erforderligt skydd för enskildas personliga integritet och möjliggöra en fullgod proportionalitetsbedömning av en behandling som kommer ske utan samtycke och som kommer innebära en kartläggning av enskildas personliga förhållanden.

Exempelvis bör det tydligt regleras vilka uppgifter som kan lämnas ut. Detta gäller i synnerhet för de känsliga personuppgifter som avser hälsa som är aktuella för utlämning.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Maja Savic. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-08-25 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd