Hoppa till innehåll på sidan

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2

(SOU 2023:60)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Utredningens slutbetänkande innebär en utökning av de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att använda sig av preventiva tvångsmedel. Den största principiella förändringen av den preventiva tvångsmedelsanvändningen presenterades dock i samband med utredningens delbetänkande, SOU 2022:52, där den efterföljande lagstiftningen nu har trätt i kraft. Som IMY framhöll i yttrandet över delbetänkandet medför förändringarna långtgående konsekvenser för den personliga integriteten, vilket ställer höga krav på behovet av och effektiviteten av åtgärderna för att de ska anses proportionerliga. IMY konstaterar att den avgränsning som gjorts av det utökade tillämpningsområdet för de preventiva tvångsmedlen, dvs. att det krävs en koppling till brottslighet i organiserad form, är nödvändig för att förslaget i stort ska anses godtagbart ur integritetssynpunkt. Enligt IMY:s bedömning medför detta att förslagen i stort är väl avvägda.

I samband med utredningens delbetänkande lyfte IMY också de stora risker som finns med det omfattande lagstiftningsarbete som sker på området och att helhetseffekterna av den samlade lagstiftningskatalogen kan vara svåra att överblicka. Dessa farhågor är alltjämt gällande, varför IMY vill betona att det finns ett stort behov av ett samordnat lagstiftningsarbete på området samt en översyn av effekterna på skyddet för den personliga integriteten.

Mot bakgrund av ovanstående lämnar IMY i sitt yttrande vissa synpunkter.

Läs yttrandet

Pdf, 111 kB

Läs dokumentet (pdf, 111 kB)

Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd