Hoppa till innehåll på sidan

Utökade möjligheter att lämna under­rättelser om felaktiga utbetalningar från välfärds­systemen på medium för automatiserad behandling

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Förslaget innebär utökade möjligheter för Skatteverket, CSN och Kronofogdemyndigheten att lämna vissa underrättelser som innefattar personuppgifter på medium för automatiserad behandling. IMY vill framhålla att den personuppgiftsansvarige är skyldig att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som en sådan digital hantering kan medföra.(1)

Fotnoter:
(1)  Jfr artikel 5.1 f och artikel 32 i dataskyddsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Maja Welander. I den slutliga handläggningen har även avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.

Linn Sandmark, 2022-03-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd