Hoppa till innehåll på sidan

Utökat informationsutbyte

Ds 2022:13

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Sammanfattning

IMY gör bedömningen att förslagen om en generell sekretessbrytande bestämmelse (kapitel 4) samt en bestämmelse om utökad möjlighet att utbyta offentliga uppgifter (kapitel 5) inte är förenliga med dataskyddsförordningen. IMY avstyrker därför förslagen. IMY har inga synpunkter på övriga förslag.

Läs hela remissvaret i pdf:en nedan.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lena Lindgren Schelin efter föredragning av juristen Ulrika Harnesk. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren samt juristen Elisabeth Hedborg medverkat.

Lena Lindgren Schelin, 2022-11-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Utökat informationsutbyte

22 november 2022

Ds 2022:13

Pdf, 126 kB

Läs dokumentet (pdf, 126 kB)

Senast uppdaterad: 22 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd