Hoppa till innehåll på sidan

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

SOU 2022:22

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY:s granskning begränsas till utredningens förslag om rätt för patienten att få information samlat och digitalt (föreslagen 3 kap. 8 § patientlagen (2014:821)).

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY har inget att erinra mot förslaget att patienten ska har rätt att få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet. IMY ställer sig dock frågande till den bedömning utredningen gör avseende hur det aktuella informationslämnandet ska gå till och hur denna behandling av personuppgifter förhåller sig till befintlig reglering i patientdatalagen (2008:355).

IMY anser att det är tveksamt om sättet utredningen anger för informationslämnandet kan anses som ett utlämnande i den mening som avses i 5 kap. 6 § patientdatalagen. Som IMY uppfattar utredningen ska vårdgivaren fortfarande anses som ansvarig för den kontinuerliga lagringen av informationen som lämnas till patienten. Vårdgivaren bör till exempel på begäran kunna ta bort information som lämnats digitalt om så anses lämpligt.

Enligt IMY:s uppfattning finns redan befintliga regler, i patientdatalagen samt Socialstyrelsens kompletterande föreskrifter, om direktåtkomst för patienten som skulle kunna anses täcka den behandling av personuppgifter som avses med förslaget. Denna reglering ger även möjlighet att ge en begränsad direktåtkomst. (Se 5 kap. 5 § patientdatalagen samt 4 kap. 12 § HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.) Då patientdatalagens regler om enskilds tillgång till sina egna uppgifter dessutom är föremål för ändringar bör det i den vidare beredningen av förslaget närmare utredas vilket rättsligt stöd som är tillämpligt.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk. I den slutliga handläggningen har juristen Suzanne Isberg deltagit.

Ulrika Harnesk, 2022-09-29 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 30 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd