Hoppa till innehåll på sidan

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

SOU 2021:59

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på författningsförslagen.

När det gäller förslaget om en granskningsgrupp (s. 377-379) vill IMY framföra följande med anledning av att IMY föreslås ingå i granskningsgruppen.

IMY ser generellt positivt på samverkan som innebär att IMY ges tillfälle att informera om dataskyddsbestämmelser och grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra stycket RF samt att ge vägledning i det sammanhanget. Det är vanligt att den typen av samverkan eller samråd ingår i regeringsuppdrag för myndigheter som får uppdrag som omfattar att utreda frågor och att lämna författningsförslag som rör behandling av personuppgifter.

En av IMY:s befogenheter som tillsynsmyndighet innefattar att genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn, artikel 58.1 i dataskyddsförordningen. Befogenheten omfattar enligt artikel 58.2 att använda olika ingripanden, bland annat att påföra administrativa sanktionsavgifter, vid överträdelser (dvs. brister i behandlingen av personuppgifter) av bestämmelser i förordningen. IMY ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter enligt GDPR, artikel 52.1.

Inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet av betänkandet behöver därför noga analyseras vad betänkandets beskrivning av granskning och sammanställning av brister m.m. gällande väntetidsdatabasen i praktiken innebär för IMY:s räkning.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Malin Blixt, 2021-09-24 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd