Hoppa till innehåll på sidan

Vissa kirurgiska ingrepp i köns­organen och ändring av det kön som framgår av folk­bokföringen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen utöver följande.

I utkastet till lagrådsremiss anges i avsnitten 7.6 och 8.12 att den personuppgiftsbehandling som följer av förslagen om lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på Socialstyrelsen (6.1 c i dataskyddsförordningen). IMY ställer sig tveksam till att Socialstyrelsens uppdrag i dessa delar är så preciserade avseende personuppgiftsbehandling att de utgör en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. I normalfallet torde myndigheters uppdrag i första hand utgöra en rättslig grund för behandling av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, det vill säga på grundval av att uppdraget avser en uppgift av allmänt intresse (se regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag sid. 53 f.).

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nina Hubendick. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat. 

Linn Sandmark, 2022-02-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 3 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd