Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över Riksarkivets förslag till nya föreskrifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fått rubricerade förslag till föreskrifter på remiss och lämnar följande yttrande.

IMY välkomnar initiativet att ta fram föreskrifter och allmänna råd avseende bevarandeformat för elektroniska handlingar av olika slag. Det kan konstateras att förslagen har stora konsekvenser för i princip alla svenska myndigheter. Vid en förändring av detta slag är det av stor betydelse med en noggrann beredningsprocess där olika typer av expertis medverkar. Vid en remittering är det av avgörande betydelse att förslagen presenteras på ett sätt som gör att det går att förstå vilka konsekvenser förslagen får.

IMY kan dock konstatera att det remitterade underlaget är mycket omfattande och svårtillgängligt. Underlaget är utformat på ett sådant sätt att det inte är möjligt för IMY att bedöma vad föreskrifterna skulle innebära för myndighetens fortsatta arkivhantering eller de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslagen. IMY konstaterar vidare att samråd inte tycks ha skett med andra myndigheter i arbetet med underlaget. Det hade exempelvis varit av värde om Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) hade involverats i arbetet.

Mot denna bakgrund gör IMY bedömningen att förslagen inte kan genomföras utan fortsatt beredning. IMY avstyrker således förslagen.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen David Törngren efter föredragning av verksjuristen Sigrid Bohnfeldt Boje. Vid den slutliga handläggningen har även arkivarien Heléne von Rothstein medverkat.

David Törngren, 2022-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 3 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd