Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
IMY lämnar följande synpunkter.

IMY noterar att det föreslås en utökad behandling av känsliga personuppgifter inom ämnesområdena Rättsväsende och Demokrati. IMY har inget att erinra mot förslaget i sig, men anser att det saknas en djupare analys av behovet till den utökade personuppgiftsbehandlingen och vilka risker som kan uppkomma för den enskilde med anledning av den utökade behandlingen.

Det saknas även en analys avseende behovet av att ta bort kravet på samtycke för behandling av politiska åsikter från enskilda som inte är förtroendevalda och varför ett sådant samtycke inte behövs för att behandlingen ska bli proportionerlig. Av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen framgår att behandling för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Samtycke kan vara en sådan lämplig åtgärd i det här sammanhanget.

Sammanfattningsvis anser IMY att det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet behöver göras djupare analyser av behovet för den utökade behandlingen, riskerna som den kan komma att innebära för den enskildes personliga integritet och vilka lämpliga och särskilda åtgärder som behöver vidtas i författning.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Shirin Daneshgari Nejad.

Linn Sandmark, 2022-07-06 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 juli 2022
Sidans etiketter Dataskydd