Hoppa till innehåll på sidan

Google, rätten att få sökresultat borttagna

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen. Beslut 2020-03-11

Status i tillsyn

Beslutet har överklagats

 • Överklagan Steg 1 av 3
 • Process i domstol Steg 2 av 3
 • Domstolens avgörande Steg 3 av 3, Aktiv

Steg 3 av 3 i processen för överklagande

Domstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 20 december 2022 att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande har vunnit laga kraft.

IMY utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

IMY är kritisk till att Google inte har tagit bort två av de sökträffar som myndigheten beslutade om 2017. I det ena fallet har Google gjort en för snäv bedömning av vilka webbadresser som faktiskt ska tas bort från sökresultat. I det andra fallet har Google inte tagit bort ett sökresultat tillräckligt snabbt.

Beslut

11 mars 2020

Pdf, 259 kB

Läs dokumentet (pdf, 259 kB)

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 30 november 2021 i mål 2232-21 instämt i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning att Googles rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd” inte är förenligt med dataskyddsförordningen. Domstolen fastställer därmed sanktionsavgiften om 50 miljoner kr och IMY:s föreläggande i denna del.

Kammarrätten har dock, till skillnad från IMY och förvaltningsrätten, bedömt att Google har tagit bort en viss sökträff utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, i förhållande till förvaltningsrättens dom, till sammanlagt 50 miljoner kronor.

Ärendehistorik

 • Tillsyn inleds

  Vi inleder tillsyn.

 • Beslut

  Vi fattar ett beslut i tillsynen, 11 mars 2020.

 • Överklagan

  Google överklagar beslutet.

 • Förvaltningsrättens dom

  Förvaltningsrätten i Stockholm fastställer IMY:s beslut, förutom i den del det avsåg klagomål 8. Domstolen fann att sanktionsavgiften för klagomål 2 var för hög och har därför sänkt den till 2 miljoner kronor. Den totala sanktionsavgiften är därmed 52 miljoner kronor. Mål nr 7565-20.

 • Överklagan

  Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

 • Kammarrättens dom

  Kammarrätten i Göteborg instämmer i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning, men bedömde att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål och sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Mål nr 2232-21.

 • Överklagan

  Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Laga kraft

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd och kammarrättens avgörande har vunnit laga kraft, 20 december 2022 i mål nr 7528-21. Google ska därmed följa IMY:s föreläggande och betala sanktionsavgiften om 50 miljoner kronor. 

Senast uppdaterad: 21 december 2022