meny

Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade

Uppgifter om dig som behandlas av företag, myndigheter och andra verksamheter ska vara korrekta och aktuella. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Vad innebär rätten till rättelse? 

Du har rätt att vända dig till företag, myndigheter och organisationer som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter som rör dig rättade. Du har också rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga. De som behandlar dina uppgifter har själva ett ansvar för att regelbundet se till att uppgifterna är riktiga och uppdaterade.

Exempel: Du ansöker om en ny försäkring, men märker att försäkringsbolaget av misstag registrerar dig som rökare och därför minskar ditt livförsäkringsbelopp. Du har rätt att kontakta försäkringsbolaget och få det korrigerat.

Hur utövar jag rätten till rättelse?

Om du vill begära rättelse av dina uppgifter ska du kontakta företaget, myndigheten eller organisationen som behandlar dina uppgifter. Om verksamheten har en integritetspolicy kan du ofta hitta svar i den på hur du enklast når fram med din begäran. Vissa organisationer har också ett dataskyddsombud som du får kontakta med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Det finns inga särskilda formkrav för hur en begäran om rättelse ska se ut. Du kan göra det muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det vara bra att du gör det skriftligt, till exempel genom att mejla. 

Hur lång tid behöver jag vänta på besked?

Den som behandlar dina personuppgifter ska återkomma till dig utan onödigt dröjsmål senast inom en månad efter att ha fått din begäran. 

Tidsfrister

Får den personuppgiftsansvariga samla in information om mig när jag vill utöva mina rättigheter?

När du utövar någon av dina rättigheter kan personuppgiftsansvariga i vissa fall behöva samla in ytterligare uppgifter om dig så att de vet att de är i kontakt med rätt person. 

När får den personuppgiftsansvariga säga nej till min begäran?

Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak. 

När får den personuppgiftsansvariga säga nej till min begäran?

Kostar det något att utöva mina rättigheter?

Nej, du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Det finns dock vissa situationer när en avgift kan tas ut.

Avgift

Vad gör jag om min begäran inte besvaras eller om jag är missnöjd med svaret?

Börja med att kontakta den personuppgiftsansvariga och berätta vad du tycker är fel. Det finns även möjlighet att lämna tips eller klagomål till oss. 

Klagomål

Kan jag få skadestånd?

Ja, du kan ha rätt till ersättning om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. 

Skadestånd

Ordförklaringar

Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.

Rättsinformation

Artikel 16 dataskyddsförordningen