meny

Anmäl olaglig kamerabevakning

Om du tycker att någon kamerabevakar på ett sätt som strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige. Det innebär att vi ska kontrollera att de som använder bevakningskameror följer dataskyddsreglerna. Allmänheten kan anmäla olaglig kamerabevakning genom att skicka in blanketten "Klagomål" nedan. Vi är tacksamma för de tips och klagomål som kommer in från allmänheten. Även om vi inte inleder tillsyn vid varje klagomål är vår tillsynsverksamhet beroende av denna information.

Försök att lösa problemet själv först

Innan du kontaktar oss, försök alltid att lösa problemen själv. Läs informationen på vår webbplats för att avgöra ifall en viss kamerabevakning är tillåten eller inte.

Om du fortfarande tycker att kamerabevakningen är otillåten kan du kontakta den som bevakar. Berätta vad du tycker är fel och fråga utifrån vilken rättslig grund kamerabevakningen sker och vilka åtgärder man vidtar för att minska integritetsintrånget. Om den som kamerabevakar är en myndighet, fråga om det finns tillstånd till kamerabevakningen. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd. Om det inte sker kan du kontakta oss. Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta den som du tycker gör fel, kan du anmäla till oss ändå.

Var utförlig och skicka in bilder

Skriv till oss och berätta varför du tycker att bevakningen är otillåten. Skicka in bilder på kameran och området som filmas. Allt underlag är till nytta för oss, eftersom det hjälper oss att bedöma om vi ska gå vidare med en anmälan. Beskriv platsen som bevakas och vilka aktiviteter som pågår där. Vilka har tillgång till området och vilka vistas där? 

Kamera på vägg

Integritetsskyddsmyndigheten tar emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Även om Integritetsskyddsmyndigheten inte inleder tillsyn med anledning av ditt klagomål hindrar det inte att frågan kan tas upp vid ett senare tillfälle.

Så här skickar du in ditt klagomål

Fyll i vår blankett "Klagomål" och skicka med e-post till imy@imy.se eller med brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Blankett: Klagomål

Vad händer sedan?

Integritetsskyddsmyndigheten registrerar din anmälan och bestämmer om vi ska göra tillsyn. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss där vi berättar om det blir tillsyn eller inte.

Allt du skickar in blir allmän handling

Tänk på att allt du rapporterar in till Integritetsskyddsmyndigheten blir så kallad allmän handling,  som kan begäras ut av allmänheten och massmedia. Skriv därför inte mer än nödvändigt i din anmälan och undvik känsliga uppgifter. Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning. Det innebär att vi gör en bedömning av om någon kan lida skada om uppgifterna lämnas ut. Vi beslutar sedan om det finns något i handlingen som inte kan lämnas ut. 

Vad händer om man inte följer dataskyddsförordningen?

Integritetsskyddsmyndigheten kan besluta att ett företag eller en privatperson som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Integritetsskyddsmyndigheten kan även utfärda en reprimand eller förelägga, d.v.s. beordra den som behandlar personuppgifter att de måste sluta med behandlingen. Om en planerad personuppgiftsbehandling sannolikt kommer att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan Integritetsskyddsmyndigheten utfärda en varning.

Integritetsskyddsmyndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Sanktionsavgiften beror på överträdelsen

Integritetsskyddsmyndigheten ska se till att en eventuell sanktionsavgift är effektiv, proportionerlig och avskräckande. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet. Integritetsskyddsmyndigheten tittar bland annat på hur allvarlig överträdelsen är, hur stor skada som skett, om det är fråga om känsliga personuppgifter, om det rör sig om upprepade överträdelser och om överträdelsen är avsiktlig.

En sanktionsavgift kan som högst bli 20 miljoner euro eller fyra procent av ett bolags globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För de något mindre allvarliga överträdelserna är maxbeloppet 10 miljoner euro eller 2 procent av den globala årsomsättningen eller årsinkomsten. Gäller det en privatperson kan Integritetsskyddsmyndigheten istället utgå från personens årsinkomst. Även myndigheter kan påföras sanktionsavgifter. För mindre allvarliga överträdelser ska avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor och för allvarligare överträdelser till högst 10 miljoner kronor.

Du kan få skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, till exempel genom kamerabevakning, kan du ha rätt till skadestånd av den som bedriver bevakningen.

Du kan begära skadestånd av den som kamerabevakar eller väcka skadeståndstalan i domstol. Integritetsskyddsmyndigheten kan inte besluta i frågor om skadestånd eller biträda dig i en eventuell domstolsprocess.