meny

Lagringstid och behörighet

På den här sidan finns information om hur materialet från kamerabevakning får hanteras och hur länge det får sparas.

Hur länge får ni lagra det inspelade materialet?

När ni använder er av bevakningskameror med bildinspelning får ni inte lagra det inspelade materialet längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål ni har med bevakningen. Det innebär en skyldighet att sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendation om en lagringstid på tre dygn är en bra tumregel, men om ni har ett konkret behov av en längre lagringstid kan även det vara tillåtet.  

Exempel: En butiksägare använder sig av bevakningskameror för att förebygga inbrott efter stängning. Butiksägaren kan kontrollera det inspelade materialet dagen efter att det har spelats in, så en grundläggande lagringstid om 24 timmar är befogad. Håller butiken dessutom stängt under helgen så är en längre lagringstid befogad. Det är också tillåtet att behålla material som visar att ett inbrott har skett tills det har lämnats över till polisen.  

Lagringstiden för inspelat material regleras av den grundläggande principen om lagringsminimering i dataskyddsförordningen.

Vilka får titta på det inspelade materialet?

Den som använder bevakningskameror är skyldig att se till att uppgifterna inte sprids till obehöriga inom eller utanför organisationen. Därför måste den som bedriver bevakningen ta ställning till vilka inom organisationen som verkligen behöver ha tillgång till det inspelade materialet, och begränsa behörigheten att ta del av materialet därefter.

Eftersom kamerabevakning möjliggör långtgående kartläggningar av enskilda är det viktigt att endast betrodd personal har åtkomst till materialet och att den kretsen är så begränsad som möjligt.

Det är också viktigt att komma ihåg att personal som får ta del av inspelat material har tystnadsplikt och inte får sprida vidare vad de har sett till obehöriga.

Skyldigheten att skydda inspelat material från obehörig åtkomst regleras av den grundläggande principen om säkerhet och konfidentialitet i dataskyddsförordningen.

Grundläggande princip om säkerhet och konfidentialitet 

Vem får ni dela det inspelade materialet med?

Det är lagligt att dela inspelat material utanför organisationen om det är nödvändigt för ändamålet med bevakningen. Om ni använder bevakningskameror i brottsförebyggande syfte är det alltid lagligt att dela materialet med brottsbekämpande myndigheter som Polisen. Däremot får ni normalt inte dela materialet med någon annan än Polisen och ni får inte heller sprida materialet på sociala medier för att identifiera en potentiell gärningsperson.  

Exempel 1: En butiksägare använder sig av bevakningskameror för att förebygga och utreda brott. När butiken utsätts för skadegörelse skickar ägaren in det inspelade materialet tillsammans med en anmälan till Polisen. Delningen av materialet är i det här fallet tillåten.  
Exempel 2: Samma butiksägare använder sig av bevakningskameror för att förebygga och utreda brott. Butiken har inte utsatts för brott. Butiksägaren beslutar sig för att lägga upp en reklamfilm bestående av glada kunder som köper godis från övervakningskameran på sociala medier. Det är inte tillåtet att lägga upp filmen på sociala medier eftersom materialet bara får användas för att förebygga och utreda brott.  

Vilka ni får dela materialet med regleras av den grundläggande principen om ändamålsbegränsning i dataskyddsförordningen.