Hoppa till innehåll på sidan

Informera om kamerabevakning

Om ni använder er av kamerabevakning måste ni informera om det på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Dataskyddsförordningen ställer flera krav på vad informationen ska innehålla.

IMY:s rekommendation är att ni informerar dem som bevakas på två olika sätt, via två så kallade informationslager. Det första ska ges på en varningsskylt med den viktigaste informationen om bevakningen. Ett andra informationslager med all information kan ges på annat sätt.

Informera med skyltar om att området är bevakat

Den som bedriver bevakning ska ha en eller flera skyltar som upplyser om att området är bevakat. Skylten bör placeras i ögonhöjd så det blir tydligt att ett område är bevakat innan någon går in på det. Om det finns flera olika ingångar till ett bevakat område bör varje ingång ha en separat skylt.

Skylten ska innehålla den viktigaste informationen, exempelvis

 • ändamålet med kamerabevakningen
 • den personuppgiftsansvarigas identitet
 • kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga och dess dataskyddsombud, om ett sådant finns
 • en upplysning om att de bevakade kan utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, som exempelvis att begära tillgång till sina personuppgifter eller att invända mot behandling
 • sådant som kan tänkas överraska den som blir bevakad, till exempel om bevakningsmaterialet lagras utanför EU och om ljud tas upp
 • hur länge materialet sparas
 • information om vart den bevakade kan vända sig för att få övrig information om bevakningen.

Förslag på skylt

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram följande exempel på skylt. Skylten är inte bindande och det går bra att använda skyltar med annan utformning.

kamerabevakning-exempelskylt.png

Informera även på annat sätt

Om ni vill informera i två så kallade lager kan den fullständiga informationen till dem som bevakas ges på annat sätt, till exempel via en webbplats eller ett telefonnummer. Den kan också finnas fysiskt tillgänglig på en central plats. Till exempel kan ni sätta upp en affisch med informationen eller ha utskrifter med informationen till enskilda i till exempel en informationsdisk eller i en kassa. Det viktiga är att informationen också ska finnas i ett icke-digitalt format.

Dataskyddsförordningen kräver att ni vid kamerabevakning i huvudsak informerar om

 • namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dennas företrädare (i tillämpliga fall)
 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om ni har ett)
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar, samt er rättsliga grund
 • om er rättsliga grund är artikel 6.1 f) ska ni även ta upp den personuppgiftsansvarigas eller tredje mans berättigade intresse
 • mottagare eller kategorier av mottagare som ska ta del av uppgifter (i förekommande fall)
 • hur länge ni lagrar bevakningsmaterialet, alternativt de kriterier ni har för att fastställa hur länge ni ska lagra bevakningsmaterialet
 • vilka rättigheter de registrerade har i förhållande till er, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter eller begära registerutdrag
 • att de registrerade kan klaga hos IMY
 • om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag
 • vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet
 • om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land
 • om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.
Senast uppdaterad: 1 september 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning